Botulism

BOTULISM

Orsak

Botulism är en dödlig, men tack och lov ovanlig sjukdom som orsakas av bakterien Clostridium botulinum som förekommer i jorden. Bakterien trivs i syrefattiga miljöer. För att överleva i ogynnsamma förhållanden (syrerik och torr miljö) bildar den sporer som under gynnsamma förhållanden kan aktiveras och bilda ett toxin (gift).

Hästar är mycket känsliga för toxinet och mycket små mängder kan leda till döden. Hästen får i sig toxinet genom att äta till exempel dåligt hösilage. Det är inte ovanligt att små harungar eller sorkar åker med i hösilagebalen under pressningen, eller att jordkokor följer med när höet vänds. När balen sedan plastas uppstår en syrefattig miljö som är idealisk för botulismbakterierna att bilda toxin i.

Det har förekommit fall med utbrott av sjukdomen, oftast i samband med utfodring av storbal hösilage i hagen/lösdriften.

I enstaka fall kan hästen få i sig sig själva bakterien, som efter att ha svalts bildar toxinet i mag-tarmkanalen. Detta är fallet i så kallat ”Shaker Foal Syndrome”.

Botulism är en anmälningspliktig sjukdom, men långt ifrån alla fall anmäls, troligen på grund av att det inte är så lätt att helt säkerställa diagnosen. Oftast ställs diagnosen utifrån historik och kliniska symtom. En säker diagnos ställs via biospitagning under en obduktion.

Symtom

  • Problem att tugga och svälja.
  • Ökad salivering, det kan rinna saliv ur munnen.
  • Hängande ögonlock och vidgade pupiller.
  • Urinblåsan töms inte och hästen kan bli förstoppad och få koliksymtom.
  • Muskeldarrningar
  • Svansmuskulatur, läppar och tunga tappar muskeltonus.
  • Muskelsvaghet, stel och eventuellt vinglig gång.
  • En del hästar blir så svaga i muskulaturen att de inte kan hålla upp huvudet eller i vissa fall inte kan resa sig. Till slut drabbas också andningsmuskulaturen och hästen dör av att den inte kan andas.
  • Döden inträffar vanligen inom 48–72 timmar.
  • I enstaka fall kan hästen få i sig en så liten mängd av giftet att det ger mildare symtom och hästen kan överleva.

Behandling

Det finns i Sverige ingen riktad behandling mot själva sjukdomen, utan det handlar om att ge de drabbade hästarna understödjande behandling i form av vätsketerapi, näring och laxerande preparat. De kräver kontinuerlig tillsyn och bör avlivas av djurskyddsskäl om sjukdomen fortskrider till att hästen ej kan resa sig, och innan andningsmuskulaturen börjar påverkas.

I USA och Kanada finns ett motgift (antitoxin), men detta finns ej tillgängligt i Sverige. Motgiftet kan endast skydda hästen mot det fria giftet och måste alltså ges omgående för att ha effekt.

Diagnos och prognos

Diagnosen ställs oftast av veterinären genom att hästen uppvisar en kombination av de klassiska symtomen och genom att utesluta andra sjukdomar som kan ge liknande symtom. Definitiv diagnos kan endast ställas genom att en biopsi från tunntarmen tas, detta görs oftast i samband med obduktion.

Prognosen för en drabbad häst är mycket dålig eftersom det krävs så extremt liten dos av toxinet för att utlösa sjukdomen hos häst. Dödligheten är runt 90%.

Vaccination

Botulismvaccinet Bot Vax B ger ett bra skydd, dock inte hundraprocentigt. Grundvaccinationen består av 3 vaccinationer med 1 månads mellanrum, därefter årlig revaccination. Hästen har ett bra skydd mot sjukdomen cirka 2 veckor efter sista sprutan.

Föl kan vaccineras redan efter 10–14 dagar om det skulle föreligga en stor risk för sjukdomen. Annars brukar man börja vaccinera mot Botulism i samband med övriga vaccinationer vid 5 månaders ålder.

Rulla till toppen